Conflicterende belangen

OBM Assuradeuren B.V.
OBM Assuradeuren B.V. treedt namens een aantal verzekeringsmaatschappijen op als gevolmachtigd agent. Dit betekent dat OBM Assuradeuren B.V. namens die verzekeringsmaatschappijen (volmachtgever) binnen afgesproken kaders risico’s accepteert, administreert en schades afhandelt. Om redenen van efficiency verrichten medewerkers van OBM Financieel Adviesgroep B.V. werkzaamheden, die vallen onder de verantwoordelijkheid van OBM Assuradeuren B.V.

Wanneer is sprake van een conflicterende situatie?
Doordat medewerkers van OBM Assuradeuren B.V. werkzaamheden verrichten voor zowel OBM Financieel Adviesgroep B.V. als OBM Assuradeuren B.V., kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven.
Er kan onder andere sprake zijn van een conflicterende situatie bij:

 • onterechte acceptatie of afwijzing van een risico
 • onterechte toestemming tot wijziging of beëindiging van een verzekering
 • onterecht verlengen van een verzekering
 • onterecht accepteren of afwijzen van een schade
 • onterecht informatie achterhouden.

Wat is ons beleid bij een conflicterende situatie?
Op het moment dat zich een conflicterende situatie voordoet, vindt er een zorgvuldige afweging plaats.

De verantwoordelijke voor OBM Assuradeuren B.V. (feitelijk leider genoemd) beoordeelt de conflicterende situatie. Vervolgens beslist hij/zij wat er moet gebeuren. Dit gebeurt volgens een speciaal voor deze situatie gemaakte afspraak: het protocol conflicterende situatie.

Protocol conflicterende situatie:
Om te zorgen dat er duidelijkheid is over wie de rol van bemiddelaar en wie de rol van gevolmachtigde vervult, is het volgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijke leider van OBM Assuradeuren B.V. is eindverantwoordelijke voor het volmacht beleid.
 • Tussen OBM Financieel Adviesgroep B.V. en OBM Assuradeuren B.V. zijn strikte afspraken gemaakt (procedures vastgesteld) over het accepteren en wijzigen van verzekeringen en de afhandeling van schades.
  In deze afspraken is duidelijk omschreven wat de processtappen en controlemomenten zijn. De feitelijke werkzaamheden die namens verzekeringsmaatschappijen worden gedaan, worden uitsluitend geaccordeerd en/of uitgevoerd door medewerkers die voor OBM Assuradeuren B.V. werken.
 • Als de afspraken niet duidelijk genoeg uitleggen hoe er in bepaalde situaties gehandeld moet worden, neemt de feitelijke leider vanOBM Assuradeuren B.V. hierover een beslissing.
 • Van deze afspraken wordt alleen afgeweken als de feitelijk leider van OBM Assuradeuren B.V. hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Wanneer de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven procedures worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van OBM Assuradeuren B.V. als van de volmachtgever.
 • Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever.

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar